87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8

56 4936810/11

pn, śr, cz, pt: 7.15 - 15.15, wt: 8.00 - 16.00

ugb@data.pl

Regulamin XI Święta Miodu w Gminie Bartniczka w dniach 15-16 czerwca 2019 roku.

 1. Organizator imprezy - Urząd Gminy Bartniczka.
 2. Impreza odbędzie się 15 czerwca 2019 r. w godz. od 1200 do 2400 oraz 16 czerwca 2019 r. w godzinach od 1200 do 2100.
 3. Uczestnicy imprezy mogą przebywać na terenie miejsca imprezy(boisko gminne) do jej zakończenia,  a następnie bez zwłoki opuścić miejsce imprezy.
 4. Zabrania się zbliżania do linii brzegowej zbiornika wodnego znajdującego się w pobliżu miejsca festynu .
 5. Wstęp na imprezę jest wolny. Osoby małoletnie mogą przebywać na terenie imprezy pod opieką innej osoby dorosłej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez opieki dziecko.
 6. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby, które swoim zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla ładu i porządku publicznego.
 7. Osoby obecne na imprezie mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać regulaminu imprezy.
 8. Na teren imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia broni, materiałów pirotechnicznych, petard, zimnych ogni oraz przedmiotów mogących zagrozić życiu ludzkiemu.
 9. Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek , namiotów oraz wszelkiego mienia, a także przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie imprezy.
 10. Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócania ładu, porządku i bezpieczeństwa, mogących stworzyć podłoże konfliktu.
 11. Uczestnicy imprezy mają dostęp do określonych stref zgodnie z zasadami określonymi przez organizatora.
 12. Zabrania się tarasowania i zastawiania w jakikolwiek sposób wyjść i dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
 13. Uczestnik imprezy  zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem imprezy, który jest wywieszony przy wejściu na teren boiska gminnego.
 14. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do informowania organizatora, pracownikowi agencji ochrony bądź policji o zauważonym zagrożeniu zdrowia i życia ludzkiego. 
 15. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania  dyżurnego punktu pomocy medycznej o zauważonym zagrożeniu zdrowia i życia ludzkiego.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy.
 17. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń organizatora oraz pracowników agencji ochrony.
 18.  Organizator wykonując postanowienia niniejszego regulaminu działa poprzez pracowników ochrony koncesjonowanej firmy, stanowiących służbę porządkową organizatora imprezy, której zostały powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa, ładu i porządku podczas imprezy.
 19. Zabrania się wjazdu na teren boiska gminnego przed imprezą, jak i w czasie jej trwania pojazdom, które nie posiadają pozwolenia organizatora oraz parkowania na terenie odbywającej się imprezy.
 20. Udział w imprezie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na wykonywanie zdjęć do celów promocyjnych gminy.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do przebiegu imprezy i powiadamia uczestników o wprowadzonych zmianach w formie komunikatów ustnych w czasie jej trwania.
 22. O sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.