87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8

56 4936810/11

pn, śr, cz, pt: 7.15 - 15.15, wt: 8.00 - 16.00

ugb@data.pl

2021-04-22

UWAGA PTASIA GRYPA

INFORMACJA

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 1/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brodnicy z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu brodnickiego informuję, że na terenie Gminy Bartniczka:

  • określa się obszar zapowietrzony obejmujący miejscowość: Samin;
  • określa się obszar zagrożony obejmujący miejscowości: Bartniczka, Zdroje, Grążawy, Gutowo, Łaszewo, Radoszki.

NA OBSZARZE ZAPOWIETRZONYM NAKAZUJE SIĘ:

1) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach, ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,

2) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków,

3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków,

4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków,

5) posiadaczowi zwierząt:

– prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych; wykaz udostępnia się na żądanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brodnicy,

– niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brodnicy o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie;

 

NA OBSZARZE ZAPOWIETRZONYM ZAKAZUJE SIĘ:

1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach, chyba, że ssaki utrzymywane są wyłącznie w pomieszczeniach mieszkalnych, niemających:

– kontaktu z drobiem i innymi ptakami,

– dostępu do klatek lub miejsc, w których są utrzymywane drób lub inne ptaki,

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brodnicy wyraził zgodę,

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki,

4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego,

5) organizowania polowań na ptaki łowne,

6) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym drogami, z  wyłączeniem prywatnych dróg dojazdowych do gospodarstw oraz transportu kolejowego,

7) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brodnicy.

NA OBSZARZE ZAGROŻONYM NAKAZUJE SIĘ:

1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków;

3) niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brodnicy o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

 

W OBSZARZE ZAGROŻONYM ZAKAZUJE SIĘ:

 

1) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj na obszarze zagrożonym, chyba że, właściwy miejscowo, powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie przemieszczanie przy zastosowaniu określonych przez niego środków bezpieczeństwa biologicznego zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków;

2) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym;

3) wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, chyba że właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wprowadzanie lub wyprowadzanie;

4) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba że właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie;

5) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

6) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;

7) organizowania polowań na ptaki łowne.

 

Naruszenie nakazów, zakazów lub ograniczeń wydanych w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie zagrożone jest administracyjną karą pieniężną,

Plakat - pobierz plik

Rozporządzenie - pobierz plik