87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8

56 4936810/11

pn, śr, cz, pt: 7.15 - 15.15, wt: 8.00 - 16.00

ugb@data.pl

2022-05-04

Konkurs plastyczny na plakat pod nazwą „ STOP COVID-19”

REGULAMIN

konkursu plastycznego  

na plakat pod nazwą „ STOP COVID-19”

 

  1. I. Organizator konkursu: Urząd Gminy Bartniczka
    2. II. Cele konkursu:

  1) zwiększenie świadomości wpływu czynników życia codziennego na powstawanie pandemii,

2) pogłębienie wiedzy o działaniach profilaktycznych związanych z występowaniem wirusa SARS-COV-2,

3) popularyzacja szczepień przeciw COVID-19.,

4) rozwijanie postawy odpowiedzialności za życie i zdrowie własne i innych poprzez uświadomienie, że szczepienia są procedurą bezpieczną,

5) rozwijanie kreatywności, wyobraźni plastycznej.


1. III. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:
- konkurs skierowany do dzieci i młodzieży z Gminy Bartniczka
I kategoria – uczniowie klas I-IV
II kategoria – uczniowie klas V-VIII
III kategoria młodzież w wieku do 18 lat
- do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie plakaty autorstwa uczestnika, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane
- prace należy złożyć w Urzędzie Gminy Bartniczka- biuro WOKIS do dnia 20.06.2022r.
- prace konkursowe na odwrocie powinny zawierać informacje: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, telefon kontaktowy
UWAGA! do każdej pracy należy załączyć podpisane przez rodziców / opiekunów formularze:
-- „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”
IV. Zakres tematyczny
- w konkursie należy wykonać indywidualnie autorską pracę plastyczną o tematyce związanej z promocją szczepień przeciwko COVID-19,ze
 zwiększeniem świadomości wpływu czynników życia codziennego na powstawanie pandemii
- forma plastyczna wykonania pracy – malarska lub rysunkowa
- format pracy A3 (duży blok rysunkowy)
1. V. Kryteria oceny prac konkursowych:
- związek pracy z tematyką konkursu
- pomysłowość i kreatywność w wykonaniu pracy
- oryginalność i estetyka pracy
VI. Rozstrzygnięcie konkursu.
O rozstrzygnięciu konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Nagrody rzeczowe za zaj. I-III miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych zostaną ufundowane przez Wójta Gminy Bartniczka. Wręczenie nagród nastąpi na festynie  „W zdrowym ciele zdrowy duch”  w dniu 9 lipca 2022 r. na boisku gminnym w Bartniczce.
VII. Pozostałe ustalenia
1. Podpisana przez rodziców / opiekunów uczestnika konkursu zgoda na udział w konkursie oznacza znajomość regulaminu konkursu.
2. Decyzja Komisji Konkursowej  powołane j przez Wójta Gminy Bartniczka jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
3. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
4. Prace niekompletnie opisane oraz bez zgody osoby dorosłej lub rodzica/opiekuna dziecka nie będą brane pod uwagę w ocenie.
5. Prace złożone do konkursu stają się własnością organizatora konkursu, nie będą zwracane i mogą być publikowane, m.in. na stronie internetowej Gminy Bartniczka .
6. Organizator konkursu może przerwać lub odwołać konkurs bez podania przyczyn.

                                                     Z up. Wójta Gminy

                                                      Teresa Rulko

                                                       WOKIS UG Bartniczka

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach  wzięcia udziału w konkursie plastycznym.

………………………………..

                                                                                                          (data, podpis)

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie  Gminy Bartniczka, 87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8, telefon kontaktowy: 564936810, e-mail: ugb@data.pl jest Wójt Gminy Bartniczka.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu w celach  rozstrzygnięcia konkursu plastycznego.

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest jednoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie plastycznym.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

________________________

            podpis