87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8

56 4936810/11

pn, śr, cz, pt: 7.15 - 15.15, wt: 8.00 - 16.00

ugb@data.pl

2024-06-27

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"

                                                 
 

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla Beneficjentów posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy oraz wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie Gminy Bartniczka.


Gmina Bartniczka ogłasza, iż z dniem 27 czerwca 2024 r. rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na zadania w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie nr DM24019/OA-cm z dnia 03.04.2024 r. zawartej pomiędzy Gminą Bartniczka a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.


Program na terenie Gminy Bartniczka realizowany będzie w latach 2024-2025, przy czym nabór wniosków trwa 27 od czerwca do 30 września 2024 r. lub wyczerpania otrzymanego grantu. W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Bartniczka. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia i rozliczenia się z Urzędem Gminy przez Beneficjenta nie może być później niż do 31.10.2025 r. Podpisywanie umów z Gminą będzie realizowane na zasadach przewidzianych w Regulaminie naboru wniosków.


Wnioski mogą składać Beneficjenci uprawnieni do podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania oraz Wspólnoty Mieszkaniowe (od 3 do 7 lokali).


Cel programu


Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Bartniczka.

Budżet


Budżet przyznany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację programu na terenie Gminy Bartniczka to 140 000 zł.

Dla kogo dofinansowanie?


Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania (Część 1):


Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z:


− prawa własności,


− ograniczonego prawa rzeczowego,


− najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy,


realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł:


a) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;


b) ustalonym:


− zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz


− na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;


c) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;


d) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 pkt 1 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.


W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w lit. a) -d), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

Intensywność dofinansowania: do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 16 500 zł na jeden lokal mieszkalny.


Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (Część 2):


1) Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z:


− prawa własności,


− ograniczonego prawa rzeczowego,


− najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy,


realizująca przedsięwzięcie będąc przedmiotem dofinansowania, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym na zasadach określonych w art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 

  • 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

2) W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód tej osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) , nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.


Intensywność dofinansowania: do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 27 500 zł na jeden lokal mieszkalny.


Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania (Część 3):


1) Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z:


− prawa własności,

− ograniczonego prawa rzeczowego,


− najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy,


realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym na zasadach określonych w art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 

  • 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

lub


ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.


2) W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.


Intensywność dofinansowania: do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 41 000 zł na jeden lokal mieszkalny.


Dla Wspólnot mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych (Część 4):


Beneficjentem końcowym jest wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych.


Intensywność dofinansowania: do 60% kosztów kwalifikowalnych, wsparcie wynosi do 350 000 zł dla kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła, do 360 000 zł w przypadku projektu, który obejmuje również zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375 000 zł w przypadku uwzględnienia pomp ciepła) oraz do 150 000 zł, jeśli projekt zakłada jedynie termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?


Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.


Program wspiera zastosowanie dla Części 1-3:


1) dokumentacja projektowa,

2) pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze,

3) kotła gazowego kondensacyjnego,

4) kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

5) kotła zagazowującego drewno o podwyższonym standardzie,

6) ogrzewania elektrycznego,

7) podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła w budynku,

8) instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,

9) wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,

10) wymiana okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego.


Program wspiera zastosowanie dla Części 4 - WSPÓLNOTY:


1) dokumentacja (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy),

2) podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,

3) pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła powietrze/powietrze oraz gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej,

4) kotła gazowego kondensacyjnego,

5) kotłowni gazowej,

6) kotła zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie,

7) kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

8) ogrzewania elektrycznego,

9) instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej,

10) wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła,

11) mikroinstalacji fotowoltaicznej,

12) ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa.


Minimalne wymagania techniczne w Programie:


1) wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”),

2) wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

3) do dofinansowania w ramach programu kwalifikowane są koszty: urządzeń, materiałów i usług umieszczonych odpowiednio w Załączniku nr 1 dla Części 1), 2) i 3) Programu i Załączniku nr 1a dla Części 4) Programu. Załączniki zawierają także minimalne wymagania techniczne dla poszczególnych pozycji ( zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) który opracował elektroniczną listę urządzeń i materiałów – lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM). Lista ZUM jest dostępna na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/

Gdzie składać wnioski?


1) osobiście w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Bartniczce, ul. Brodnicka 8,


2) korespondencyjnie w wersji papierowej na adres: Urzędu Gminy w Bartniczce, ul. Brodnicka 8; 87-321 Bartniczka,


3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-PUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić za pomocą profilu zaufanego); adresy Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie e-PUAP: /ugbartniczka/SkrytkaESP


Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.


Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:

  • tel.: 564936811 lub 564936814
  • e-mail: przetargi@ugbartniczka.pl

Materiał opracowano na podstawie ogłoszonego naboru dla Gmin przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.


Informacje niezbędne do poprawnego wypełnienia wniosku:


1. Imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail wnioskodawcy.

2. Imię, nazwisko, adres zamieszkania współwłaścicieli (jeśli dotyczy).

3. Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania współmałżonka (jeśli dotyczy).

4. Adres zamieszkania/przedsięwzięcia.

5. Numer rachunku bankowego.

6. Numer księgi wieczystej, numer działki.

7. Powierzchnia całkowita lokalu mieszkalnego [m²].

8. Informacje o uzyskanym dochodzie za rok poprzedzający złożenie wniosku. Wnioskodawcy (np. z PIT, ilość ha przeliczeniowego itp.).

9. Rodzaj dotychczasowego źródła ciepła i ich ilość.

10. W przypadku wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej – ilość okien/drzwi.

11. Przewidywana data rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia.

12. Zaświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym na 1 członka za rok poprzedzający złożenie wniosku – w przypadku Wnioskodawcy uprawnionego do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania nie starsze niż 3 miesiące i wystawione nie później niż data złożenia wniosku.

13. Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku/lokalu mieszkalnego (do wglądu).

14. Ostatni złożony formularz zeznania podatkowego (do wglądu).

15. Decyzja przedsiębiorstwa ciepłowniczego dotycząca warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej wydana dla budynku wielorodzinnego, o ile została wydana w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie (w przypadku włączenia się do sieci cieplnej) lub kopia decyzji przedsiębiorstwa ciepłowniczego informująca, że dla budynku mieszkalnego nie ma możliwości technicznych i ekonomicznych podłączenia do sieci ciepłowniczej lub nie jest on podłączony do sieci ciepłowniczej (do wglądu).


Uwaga: Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidulanego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.

 

PROGRAM w liczbach:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych  

 0   

szt.  

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych

 0

szt.

Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym

 0

zł.

 

Zarządzenie nr 53/24 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 24 czerwca 2024r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach programu Priorytetowego ,,Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Bartniczka - pobierz plik

Załącznik 1 - Ogłoszenie

Załącznik 2 - Regulamin naboru

Załącznik 2a - Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"

Załącznik 2b - Załącznik 1 do PP Ciepłe Mieszkanie

Załącznik 2c - Załącznik 1a do PP Ciepłe Mieszkanie

Załącznik 2d - Załącznik 3 do Regulaminu

Załącznik 2e - wzór protokołu z kontroli

Załącznik 3 - wniosek o dofinansowanie

Załącznik 3a - Załącznik 1a do wniosku o dofinansowanie

Załącznik 3b - Załącznik 1b do wniosku o dofinansowanie

Załącznik 3c - Załącznik 1c pełnomocnictwo do programu

Załącznik - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Załącznik 4 - wzór umowy

Załącznik 5 - wniosek o płatność

Załącznik 1 do wniosku o płatność - pobierz plik

Załącznik nr 2 do wniosku o płatność - pobierz plik

Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność - pobierz plik

Załącznik 6 - Dokument podsumowujący audyt energetyczny