87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8

56 4936810/11

pn, śr, cz, pt: 7.15 - 15.15, wt: 8.00 - 16.00

ugb@data.pl

Charakterystyka

Bartniczka to gmina wybitnie rolnicza, o mało dogodnych warunkach fizjograficznych dla rolnictwa. Natomiast bogactwo walorów przyrodniczych i niewielki stopień degradacji środowiska zadecydowały, że gmina Bartniczka znalazła się w Granicach Górznieńsko - Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu "Doliny Drwęcy" oraz w granicach Zielonych Płuc Polski. 

Gmina Bartniczka w całości leży w dorzeczu Drwęcy, przy czym sama Drwęca stanowi północny fragment jej granicy. Przez teren gminy przepływają rzeki Brynica, Pissa i Samionka. Największym zbiornikiem wodnym gminy jest jezioro Samińskie, którego obszar sięga około 50,0 ha oraz jezioro Gutowo o obszarze ponad 4,00 ha.

Gmina Bartniczka zajmuje obszar 8.335 ha w tym:

- użytki rolne 6401 ha  

w tym:

- grunty orne 5134 ha
  - sady 43 ha
  - łąki 747 ha
  - pastwiska 257 ha
  - grunty zabudowane 151 ha
  - pod stawami 22 ha
  - pod rowami 47 ha
- grunty leśne 1399 ha  

w tym:

- lasy 1338 ha
  - grunty zadrzewione i zakrzewione 61 ha
- tereny komunikacyjne 238 ha  

w tym:

- drogi 190 ha
  - tereny kolejowe 35 ha
  - tereny rekreacyjne i wypoczynkowe 2 ha
  - tereny przemysłowe 6 ha
  - tereny mieszkaniowe 5 ha
- grunty po wodami 76 ha  

w tym:

- wody stojące 66 ha
  - wody płynące 10 ha
- nieużytki 218 ha  
- tereny różne 3 ha  

 

Obszar gminy zamieszkały jest przez 4.742 mieszkańców. W skład gminy wchodzi 13 sołectw /15 wsi/.

Położenie

Gmina Bartniczka położona jest we wschodniej części województwa Kujawsko - Pomorskiego w powiecie brodnickim. Ma kształt wydłużony /łukowy/ z kierunku południowo - zachodniego na wschód. Maksymalna szerokość obszaru gminy wynosi ok. 6 km, a długość ok. 21 km. Sąsiaduje od północy z gminą Brzozie, od południowego zachodu z gminą Brodnica, od południa z gminą Świedziebnia i od południowego wschodu z gmina Górzno. Niewielki odcinek granicy wschodniej jest zarazem granicą województw : Kujawsko - Pomorskiego i Warmińsko - Mazurskiego. Według podziału fizyczno - geograficznego Polski obszar gminy leży na pograniczu Pojezierza Dobrzyńskiego i Garbu Lubawskiego, zaś jej północny fragment leży w granicach Doliny Drwęcy. Dwudzielny charakter obszaru gminy /wysoczyzna morenowa - dolina rzeczna/ unaoczniać się będzie w charakterze zasobów środowiska, stanu środowiska i problemów ekologicznych.