87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8

56 4936810/11

pn, śr, cz, pt: 7.15 - 15.15, wt: 8.00 - 16.00

ugb@data.pl

WÓJT GMINY BARTNICZKA ogłasza konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu.

Wójt Gminy Bartniczka ogłasza konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu

WÓJT GMINY BARTNICZKA

ogłasza konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami § 1 albo § 2, albo § 6, albo § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017r., poz. 1587).
 2. Wymagane dokumenty:

Oferty osób  przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

 

 • stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo,
 • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo,
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 3. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.) - w przypadku cudzoziemca;
 4. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o      braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 5. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.);
 8. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3 a ustawy z dnia 18 października 2008 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 9. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
 10. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 11. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela;
 12. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.
 13. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Bartniczka,  Oświaty Kultury i Sportu (pokój nr 10) w zamkniętej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym (w tym e-mail, jeśli kandydat posiada), numerem telefonu oraz z dopiskiem „Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu ", w terminie do 29 marca 2019 roku do godz. 1500. Za termin złożenia oferty uważa się datę i godzinę wpływu oferty do Urzędu Gminy Bartniczka- Wydziału Oświaty Kultury i Sportu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
 3. Na żądanie organu prowadzącego kandydat ma obowiązek przedstawienia oryginałów dokumentów,                o których mowa w pkt4-7,12,13.
 4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Bartniczka.
 5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na podany adres zwrotny.