87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8

56 4936810/11

pn, śr, cz, pt: 7.15 - 15.15, wt: 8.00 - 16.00

ugb@data.pl

Wójt Gminy Bartniczka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Radoszkach

WÓJT GMINY BARTNICZKA

ogłasza konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Radoszkach

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami § 1 albo § 2, albo § 6, albo § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587, z 2019 r. poz. 1634).
 2. Wymagane dokumenty:

Oferty osób  przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Radoszkach;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

 

 • stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
 • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa  ukończenia studiów podyplomowych   z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego                z zakresu zarządzania oświatą;
 3. w przypadku cudzoziemca poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:            -dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480)  - lub

    -dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

-dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;

 1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego                   o      braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane                z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych                                   z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.                 z 2019 r. poz. 1440,1495,2020 ze zm.);
 5. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3 a ustawy z dnia 18 października 2008 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa  z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430,399,447,534,1571) -                          w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
 7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 8. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego- oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967,2245 oraz  z 2019 r. poz.730,1287) lub karą dyscyplinarną ,o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668,2024,2245,z 2019 r. poz. 276,447,534,577,730,823,1655  1818 ze zm.) lub karą dyscyplinarną ,o której mowa                     w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.-Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz.2183,2201,z 2018 r. poz.138,398,650,730,912,1000,1115 i 1693 z późn. zm.)
 9. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych .
 10. Ponadto kandydat powinien dołączyć klauzulę informacyjną i zgodę na przetwarzanie danych osobowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

 1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Bartniczka, Wydział  Oświaty Kultury i Sportu (pokój nr 10) w zamkniętej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym (w tym e-mail, jeśli kandydat posiada), numerem telefonu oraz z dopiskiem „Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Radoszkach ", w terminie do 30 grudnia 2019 roku do godz. 1500. Za termin złożenia oferty uważa się datę i godzinę wpływu oferty do Urzędu Gminy Bartniczka- Wydziału Oświaty Kultury i Sportu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
 3. Na żądanie organu prowadzącego kandydat ma obowiązek przedstawienia oryginałów dokumentów,  o których mowa w pkt 4-7,12,13.
 4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy.
 5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na podany adres zwrotny.

                                                                                                     Wójt Gminy 

                                                                                               /Wiesław Biegański/

 

 

 

                        Załącznik Nr 2

                       do Zarządzenia Nr 87/19

                       Wójta Gminy Bartniczka

                       z dnia 13 grudnia 2019 r.

 

Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bartniczka z siedzibą w Bartniczce,ul. Brodnicka 8,87-321 Bartniczka, telefon kontaktowy: 564936810, e-mail: ugb@data.pl jest Wójt Gminy Bartniczka. reprezentowana przez Wójta.

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: inspektor@cbi24.pl. lub pisemnie na adres Administratora danych. ,
 2. Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Pozostałe dane osobowe podane w dokumentach rekrutacyjnych będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po zakończeniu rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w celu zabezpieczenia dokumentacji na wypadek dochodzenia przyszłych roszczeń.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do: sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, usunięcia danych, na postawie art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO.
 5. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych jest dobrowolne.
 9.  Wyrażam \ Nie wyrażam* zgodę(-y) na przetwarzanie przez Administratora, danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie wykraczającym poza wyszczególniony w przepisach prawa np.: wizerunek w postaci zdjęcia w CV. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach.

 

 

................................

data i czytelny podpis

(*) - niepotrzebne skreślić