87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8

56 4936810/11

pn, śr, cz, pt: 7.15 - 15.15, wt: 8.00 - 16.00

ugb@data.pl

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce, ul. Łąkowa1 87-321 Bartniczka ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Bibliotekarz

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO BIBLIOTEKARZA

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce, ul. Łąkowa1 87-321 Bartniczka ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Bibliotekarz.

1.Miejsce pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce Filia w Jastrzębiu.

2.Określenie stanowiska: Bibliotekarz

3.Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane doświadczenie zawodowe związane z funkcjonowaniem biblioteki publicznej)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych

Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy
 • skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki
 • kreatywność, silna motywacja do pracy
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
 • edytorstwo komputerowe
 • dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki
 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
 • opracowywanie zbiorów
 • organizacja i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych, mających na celu propagowanie czytelnictwa
 • udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej
 • skontrum księgozbioru
 • dbałość o stan powierzonego mienia
 • sprawozdawczość
 • animacja czytelnika dorosłego

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku :

 • Wymiar czasu pracy - ½ etatu.
 • Miejsce pracy : Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce – Filia w Jastrzębiu.
 • Rodzaj pracy : praca biurowa z wykorzystaniem komputera, w systemie we wtorki i piątki - 8 godz. oraz co drugą środę - 8 godz.

5. W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce nie wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru
 • życiorys (CV)
 • kopie świadectw pracy
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bartniczce w nieprzekraczalnym terminie do 24.02.2020 r. (do godz. 15.00), w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko bibliotekarza". 
 • Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone zostaną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.

8. Uwagi końcowe:

 • Kandydaci spełniający według złożonych dokumentów wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej
 • Wybór kandydata do zatrudnienia zostanie dokonany w oparciu o złożone dokumenty i rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzoną przez Dyrektora przy możliwym udziale Doradcy Bibliotecznego przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Brodnicy.
 • Wyłoniony kandydat przed zatrudnieniem zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na stanowisku bibliotekarza.
 • Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 56 493 68 33.

                                                                                                       Dyrektor  Biblioteki

                                                                                                         /  Ewa Myćka/